EGR VENTIL

Udstødningsrecirkulationssystemet (EGR) reducerer NOx-emissionerne fra forbrændingsmotorer. Det udsættes for meget store belastninger. Det kan medføre problemer, især i biler med højt kilometertal. Hos KH TRIM kan du ikke blot finde interessante informationer om de mest udbredte systemtyper og deres funktion. Vi tilbyder også fejlfinding, kontrol og udskiftning af komponenter i EGR-systemet.

UDSTØDNINGSRECIRKULATIONSSYSTEM: GRUNDVIDEN

De skærpede lovkrav gør det nødvendigt at reducere emissionerne fra udstødningen yderligere. Det gælder for både benzin- og dieselmotorer. Emissionerne af kvælstofoxider reduceres ved hjælp af udstødningsrecirkulation. For benzinmotorer reducerer det også brændstofforbruget ved dellast.

Ved høje temperaturer i forbrændingskammeret dannes der kvælstofoxider i forbrændingsmotorer. Ved at føre en del af udstødningsgassen tilbage til den friske indsugningsluft sænkes forbrændingstemperaturen i forbrændingskammeret. Den lavere forbrændingstemperatur medfører, at der dannes færre kvælstofoxider.
Andelen af tilbageføring af udstødningsgas for diesel- og benzinmotorer fremgår af nedenstående skema:

Diesel Benzin Benzin
(med direkte indsprøjtning)
EGR-andel (maks.) 50 % 20 % Op til 50 % (alt efter belastning, homogen eller lagdelt ladning)
Udstødningstemperatur når EGR-systemet er aktivt 450°C 650°C 450°C til 650°C
Hvorfor bruger man et EGR-system? Reduktion af kvælstofoxider, sodpartikler og støj Reduktion af kvælstofoxider og brændstofforbrug Reduktion af kvælstofoxider og brændstofforbrug

 

EGR-VENTIL: FUNKTION

Man skelner mellem to typer af udstødningsrecirkulation henholdsvis “indre” og “ydre” udstødningsrecirkulation.

Ved den indre udstødningsrecirkulation sker blandingen af udstødningsgas og frisk gas i selve forbrændingskammeret. I alle firetaktsmotorer opnås det ved et tilsigtet overlap mellem indsugnings- og udstødningsventilerne. Som følge af konstruktionen er recirkulationsmængden ganske lille, og den kan også kun påvirkes i ringe grad. Det er først efter udvikling af variable ventiltider, at man kan påvirke recirkulationsmængden aktivt, afhængigt af belastning og omdrejningstal. Den ydre udstødningsrecirkulation sker med en ekstra rørforbindelse mellem udstødningsmanifolden / -røret og indsugningsmanifolden samt EGR-ventilen.

Pneumatisk EGR-ventil

De første systemer blev styret med en tallerkenventil, der blev åbnet og lukket med en vakuumdåse (pneumatisk aktivering). Her blev trykket i indsugningen benyttet som styresignal til vakuumdåsen. Det indebar, at tallerkenventilens stilling afhang af motorens driftstilstand.

For at kunne påvirke recirkulationsmængden bedre, blev der monteret pneumatiske tilbageslags- og trykbegrænsningsventiler samt forsinkelsesventiler. I nogle systemer benyttede man tillige modtrykket i udstødningen som styresignal for vakuumdåsen. Udstødningsrecirkulationen slås helt fra i mange driftstilstande. Det er muligt i kraft af, at der er monteret elektriske skifteventiler i styrerørsledningen. På trods af disse muligheder for påvirkning var systemet stadig afhængigt af motorens belastning og det heraf følgende undertryk i indsugningen til styring af vakuumdåsen.

Elektrisk EGR-ventil

For at kunne opfylde kravene fra moderne motorer og blive uafhængig af undertrykket i indsugningen er der udviklet elektrisk aktivering af ventilerne i recirkulationssystemet. Samtidig er der monteret sensorer, der registrerer ventilernes stilling. Denne udvikling muliggør en præcis styring med hurtig indstilling. Den elektriske aktivering sker i dag ved hjælp af ikke blot stepmotorer, lineære og roterende magneter men også jævnstrømsmotorer. Også selve styreventilen er ændret i tidens løb. Foruden nåleventiler og tallerkenventiler med forskellige størrelser og dimensioner benytter man i dag tillige drejespjælds- og klapventiler.

EGR-ventil (udstødningsrecirkulationsventil)

EGR-ventilen er den vigtigste komponent i systemet. Den udgør en forbindelse mellem udstødningsrøret og indsugningssystemet. Når den aktiveres, åbner EGR-ventilen for passage, så der kan strømme udstødningsgas ind i indsugningsmanifolden. Der findes forskellige udformninger af EGR-ventiler. Enkelt- eller flermembranudførelse, med og uden tilbagemelding af position eller temperatursensor og naturligvis elektrisk aktivering. Tilbagemelding af position betyder, at der er monteret et potentiometer på EGR-ventilen, som sender signaler om ventilens stilling til styreenheden. Det muliggør en præcis registrering af den recirkulerede mængde udstødningsgas i alle belastningstilstande. En evt. monteret temperatursensor tjener til EGR-ventilens egendiagnose.

Trykomformere har til opgave at styre det nødvendige undertryk til EGR-ventilen. De tilpasser undertrykket til motorens aktuelle belastning for at få en præcist fastlagt recirkulationsmængde. Den aktiveres mekanisk eller elektrisk.

Termoventiler har en lignende opgave som trykomformere, men arbejder afhængigt af temperaturen. Trykomformere og termoventiler kan også kombineres.

Forekommende fejl og årsager

Som følge af de store belastninger er EGR-ventilen med sikkerhed den største fejlkilde. Olietåge og sod fra udstødningsgassen soder ventilen til, så gennemstrømningsarealet i tidens løb bliver mindre, eller ventilen tilstoppes helt. Det medfører, at den recirkulerede mængde udstødningsgas reduceres, hvilket afspejles i emissionsværdierne. Den høje termiske belastning fremmer denne proces yderligere. Også slangesystemet til undertrykket er hyppigt årsagen til fejl. Utætheder medfører, at det nødvendige undertryk til styring af ventilen går tabt, således at ventilen ikke mere åbner. En EGR-ventil, der ikke fungere som følge af manglende undertryk, kan naturligvis også skyldes en defekt trykomformer eller en ikke korrekt fungerende termoventil.

Har din bil fejl på EGR systemet, kasseret til syn på grund af forurening eller lyser motorlampen blot, så kan KH TRIM hjælpe med at fejlsøge og udbedre fejlen. Dette sparer både på økonomien og hjælper til at vi skåner miljøet fortsat når systemerne fungere efter hensigten.

Hos KH TRIM, kan vi fejlsøge, udbedre evt. fejl og vi tilbyder også udskiftning eller reparation – på denne måde opnår du sikker køreglæde med økonomi og miljøet for øje.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har udfordringer med din bil – Vi hjælper både private og værksteder.